Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zřizovací listina

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města SvitavyMěsto Svitavy usnesením městského zastupitelstva ze dne 14.11.2007  podle ust. § 35a   odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29, odstavce 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, účinností ke dni 14.11.2007.

mění dosavadní zřizovací listinu


organizační složky s názvem Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy ze dne 25.05.2005 ve znění změny ze dne 30.05.2007

a vydává ji v plném znění

 

Čl. 1

Zřizovatel

Název zřizovatele:    město Svitavy
Sídlo:            Svitavy, Předměstí, T.G. Masaryka 5/35
IČ:            00277444
DIČ:            CZ00277444

Čl. 2

Název
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy
(dále jen "jednotka SDH města")

Čl. 3

Sídlo - místo dislokace, kategorie a číslo jednotky SDH města

Sídlo - místo dislokace:    Požární zbrojnice, Svitavy, Lány, Požární 187/2
Kategorie:            JPO II/1
Číslo:                533242

Čl. 4

Trvání  Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka SDH města Svitavy se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. 5

Účel, předmět činnosti a vymezení působnosti

1.    Jednotka SDH města zejména:
a)    provádí požární zásahy podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
b)    provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
c)    podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územnímu odboru Svitavy HZS Pardubického kraje,
d)    ve své činnosti působí k předcházení požárům a ke snižování jejich následků a následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí,
e)    při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů,
f)    plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

2.    Činnost vykonává jednotka SDH města v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je hrazena z prostředků obce, pokud zákon o požární ochraně nestanoví jinak.

3.    Zřizovatel si vyhrazuje právo, aby každoročně byla velitelem jednotky SDH města předložena vždy k  31. lednu výroční zpráva o personálním obsazení jednotky, odborné a zdravotní způsobilosti členů a o všech dalších důležitých faktech, vztahujících se k provozu a chodu jednotky za předchozí kalendářní rok.

4.    Své základní úkoly plní jednotka SDH města především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového požárního plánu Pardubického kraje nebo podle opatření krajského úřadu jako součást integrovaného záchranného systému.

Čl. 6

Osoba oprávněná jednat za jednotku SDH města

1.    Velitel je osoba oprávněná jednat za jednotku SDH města. Po dobu jeho nepřítomnosti je oprávněn jednat velitel družstva, kterého zřizovatel písemně pověří.

2.    Velitele jednotky  SDH města ustanovuje a odvolává po předchozím projednání s územním odborem Svitavy HZS Pardubického kraje starosta města. Přihlíží přitom      k vyjádření občanských sdružení působících ve městě na úseku požární ochrany.

3.    Velitel zodpovídá městu Svitavy za připravenost jednotky SDH města k plnění stanovených úkolů a dále zodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené jednotky. Zabezpečuje součinnost s občanskými sdruženími působícími ve městě na úseku požární ochrany. Podrobnosti pro výkon funkce velitele jsou specifikovány zvláštními právními předpisy.

4.    Za jednotku SDH města zpracovává podklady pro výpočet odměn.

Čl. 7

Členství v jednotce

1.    Jednotka SDH města je složena z fyzických osob, které vykonávají tuto činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

2.    Při činnosti v jednotce jsou členové jednotky podřízeni veliteli jednotky a při zdolávání požáru veliteli zásahu.

3.    Člen jednotky může samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy.

Čl. 8

Vymezení majetku a majetkových práv

1.    K zajištění úkolů užívá jednotka SDH města majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany, pokud byly určeny k používání v požární ochraně zvláštními právními předpisy.

2.    Majetek užívaný jednotkou SDH města je umístěn v objektu hasičské zbrojnice ve Svitavách, Lány, ulice  Požární 187/2.

3.    Za užívaní majetku zodpovídá velitel jednotky SDH města. Zřizovatel provádí inventarizaci majetku.

Čl. 9

Hospodaření jednotky SDH města

1.    Jednotka SDH města není samostatnou účetní jednotkou a nemá samostatný bankovní účet.

2.    Finanční hospodaření jednotky SDH města a správu užívaného majetku zajišťuje zřizovatel prostřednictvím odboru vnitřních věcí.

3.    Zřizovatel sleduje účetně hospodaření jednotky SDH města pod samostatným číselným označením organizace 0299. Zřizovatel účtuje okruh příjmů a výdajů jednotky SDH města svěřených do její působnosti.

4.    Rozpočet jednotky SDH města je součástí rozpočtu jejího zřizovatele.

Čl. 10

Doplňková činnost

Zřizovatel povoluje provádět výjimečně doplňkovou činnost v okruzích navazujících na hlavní účel jednotky SDH města, a to jen po předchozím souhlasu zřizovatele.

Čl. 11

Úrazy a škody

Způsob odškodnění úrazů či úmrtí členů jednotky SDH města a škod vzniklých z její činnosti stanoví obecně závazné předpisy.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1.    Jednotka SDH města zaniká způsoby uvedenými v obecně závazných předpisech. Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnosti vzhledem ke změně právních předpisů nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této listiny v platnosti.

2.    Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města.

3.    Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, která mají stejnou platnost a obdrží ji:
a)    jednotka SDH města
b)    zřizovatel
c)    Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy

4.    Zřizovací listina ze dne  25.05.2005 byla změněna usnesením Zastupitelstva města Svitavy ze dne 30.05.2007 a ze dne 14.11.2007.Ve Svitavách dne 14.11.2007

Mgr. Jiří Brýdl                                                                                                  Mgr. Marcela Sezemská
starosta                                                                                                           místostarostka


  
Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 2 / 2007, kterou se vydává

POŽÁRNÍ   ŘÁD  MĚSTA  SVITAVY


Zastupitelstvo města Svitavy se na svém zasedání dne 30.05.2007 usnesením č. 6/E1 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.  1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Svitavy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Svitavy.
       

Čl.  2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním
požární ochrany ve městě

1.    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Svitavy kategorie JPO II/1 podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
a)    Hasičský záchranný sbor Svitavy         sídlo Svitavy, Olbrachtova 37
b)    Jednotka požární ochrany JPO II/1          sídlo Březová nad  Svitavou
c)    Jednotka požární ochrany JPO III        sídlo Radiměř

2.    Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou uvedeny v dokumentaci obce.

          

Čl.  3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů 1) jsou povinny při všech činnostech plnit další povinnosti dané právními předpisy o požární ochraně,  nařízeními Pardubického kraje a obecně závaznými vyhláškami města Svitavy, vydanými k zabezpečení požární ochrany ve městě.

Čl.  4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

1.    Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár, uvedených v čl. 7.
2.    Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 1.

Čl.  5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení

1.    Město Svitavy zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Svitavy (dále jen "jednotka SDH města").

2.    Jednotka SDH města je zařazena do kategorie JPO II/1 a je dislokována v požární zbrojnici na adrese Svitavy, Lány, ulice Požární 187/2. Početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 2.

3.    Členové jednotky SDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do požární zbrojnice na adrese Svitavy, Lány, ulice Požární 187/2  nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl.  6

                                                                   
Přehled o zdrojích vody pro hašení a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti


1.    Město Svitavy stanovuje následující zdroje vody pro hašení a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah.

a)    přirozené
Horní rybník         kapacita  225 142 m3        čerpací stanoviště - hráz
Dolní rybník        kapacita  104 742 m3        čerpací stanoviště - hráz
Lánský rybník     kapacita    74 147 m3        čerpací stanoviště - hráz

b)    umělé
odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu - nadzemní a podzemní hydranty   uvedené v příloze č. 3
c)    víceúčelové
venkovní plavecký bazén - ul. Riegrova         čerpací stanoviště - vstupní prostor
velký bazén     kapacita  1 300 m3    (použitelnost v měsících  06 - 09)
malý bazén    kapacita     550 m3    (celoroční použitelnost)

krytý plavecký bazén - ul. Riegrova           čerpací stanoviště - vstupní prostor
velký bazén     kapacita   500 m3    (použitelnost v měsících 01-06, 09-12)
malý bazén    kapacita    50 m3    (použitelnost v měsících 01-06, 09-12)

2.    U jednotlivých zdrojů se vymezuje konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti.

3.    Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, odběrných míst veřejného vodovodu, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, příp. příjezdové komunikace, je promítnuto a vyznačeno do plánku města (příloha č. 3), který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy.

4.    Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen2), v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

5.    Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen2) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.                                                             

Čl.  7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár

1.    Město Svitavy zřizuje ohlašovnu požárů v sídle městské policie na adrese Svitavy, Předměstí, T. G. Masaryka 5/35.

2.    Další místa kde lze ohlásit požár jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla "150" a lze z nich hlásit požár na telefonní čísla  tísňových linek 150 nebo 112:
     veřejné telefonní automaty bez použití telefonní karty či mincí,
     pevná veřejná telefonní síť,
     sítě mobilních operátorů.

Čl.  8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1.    Požární poplach pro jednotku SDH města je vyhlašován Krajským operačním                   a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Členové jednotky jsou vyrozuměni pomocí pagerů a mobilních telefonů.

2.    Požární poplach jednotce SDH města může být vyhlášen i jiným způsobem v případě poruchy technologie prostřednictvím ohlašovny požáru, která poplach vyhlásí způsobem stanoveným v řádu ohlašovny požárů.

3.    Jednotka SDH města je Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje povolávána k zásahům na území města Svitavy     i mimo svůj územní obvod v souladu s požárním poplachovým plánem Pardubického kraje.

Čl.  9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl.  10
Společná a závěrečná ustanovení


1.    Zrušuje se Požární řád města Svitavy ze dne 7.2.2000.
2.    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2007.
Mgr. Jiří Brýdl  v.r.                                                                                     Mgr. Marcela   Sezemská  v.r.
starosta města                                                                                        místostarostka                             
1)    např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
2)    § 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


 
Příloha č. 1SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE1.    Požární poplachový plán Pardubického kraje je trvale uložen na stanici jednotky HZS PaK ve Svitavách.

2.    Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu je uložen na požární zbrojnici jednotky SDH města.

3.    V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:


1. stupeň poplachu

1    533010  Svitavy - HZS
2    533242  Svitavy - jednotka SDH města
3    533201  Březová nad Svitavou
4    533118  Radiměř


2. stupeň poplachu

1    533010  Svitavy - HZS
2    533011  Moravská Třebová - HZS
3    533012  Polička - HZS
4    533013  Litomyšl - HZS
5    533112  Opatov
6    533116  Čistá


3. stupeň poplachu

1    534010  Ústí nad Orlicí - HZS
2    533210  Koclířov
3    533108  Jevíčko
4    533104  Bystré
5    533237  Vendolí
Příloha č. 2


ZÁKLADNÍ POČETNÍ STAV ČLENŮ JEDNOTKY SDH MĚSTA
A JEJÍ MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU
A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY


místo dislokace: Požární zbrojnice, Svitavy, Lány, Požární 187/2
                           
Vnitřní organizace jednotky:                                                                       Kategorie jednotky
JPO II/1
Stanovený základní minimální početní stav členů                                                  12
Počet členů v pohotovosti pro výjezd                                                                          4
Velitel  jednotky                                                                                                               1
Velitel družstva                                                                                                                2
Strojník                                                                                                                              3
Hasič                                                                                                                                 6
   
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:   
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení (CAS)                         1
Dopravní automobil                                                                                                         1
Motorová stříkačka                                                                                                           1
Dýchací přístroj                                                                                                                4
Vozidlová radiostanice požární ochrany                                                                      2
Přenosná radiostanice požární ochrany                                                                     2
Mobilní telefon                                                                                                                  3
Mobilní motorová pila                                                                                                      11)    Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.
 
Příloha č. 3

PŘEHLED ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ, ČERPACÍCH STANOVIŠŤ PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU A VHODNÉHO SMĚRU PŘÍJEZDU/PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE - PLÁNEK (GRAFICKÉ VYZNAČENÍ)


Textová část

Přirozené zdroje
1 - Horní rybník     čerpací stanoviště - hráz
2 - Dolní rybník    čerpací stanoviště - hráz
3 - Lánský rybník     čerpací stanoviště - hráz

Víceúčelové
venkovní plavecký bazén - ul. Riegrova     čerpací stanoviště - vstupní prostor
4 - velký bazén        
5 - malý bazén       
krytý plavecký bazén - ul. Riegrova       čerpací stanoviště - vstupní prostor
6 - velký bazén        
7 - malý bazén       


Odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu
  8 - ulice Zadní, plocha před domy č.o. 41, 43
  9 - ulice U Větrolamu, u domů č.o. 23, 25
10 - ulice Hlavní, u domu č.o.22
11 - ulice Průmyslová, severovýchodně za areálem Dopravní stavby č.o.11
12 - ulice Průmyslová, u odbočky k areálu Dinas č.o.13
13 - ulice Pražská, odbočka k Hornímu rybníku (Rosničce)
14 - ulice Zadní, plocha před domy č.o. 1, 7
15 - ulice Průmyslová, západně za areálem Kovošrot
16 - ulice Průmyslová, západně za areálem Kovošrot
17 - ulice Průmyslová, západně za areálem Kovošrot
18 - ulice Štítného, u domu č.o.16
19 - ulice U Poličské trati, zahrádkářská osada
20 - ulice Majakovského, u domu č.o. 16
21 - ulice Gorkého, u domu č.o. 1
22 -  ulice Pražská č.o. 2,  plocha před sportovní halou
23 - ulice Riegrova, u domu č.o. 7, plocha před turistickou ubytovnou
24 - ulice Rooseweltova, u domů č.o. 11 a 13
25 - ulice Jana Želivského, chodník u parkoviště
26 - ulice Tovární, zelená plocha naproti domu č.o. 10
27 - ulice Bratří Čapků, zelená plocha u domu č.o. 6
28 - ulice 5. května, u železničního přejezdu
29 - ulice Olomoucká, naproti objektu Jatka Svitavy   
30 - ulice Wolkerova alej, u objektu Qanto
31 - ulice Wolkerova alej, u objektu Fabrika
32 - ulice Hřbitovní, plocha u fary
33 - ulice T. G. Masaryka č.o. 15, plocha před finančním úřadem
34 - ulice Nerudova, u domu č.o. 12
35 - ulice Purkyňova č.o. 65, plocha před objektem Billa
36 - náměstí Míru, dolní část, prostranství u domu č.o. 6
37 - ulice U Tří mostů č.o. 2, před objektem Hypernova
38 - ulice U Nemocnice, plocha před objektem kina
39 - ulice Lázeňská, u domu č.o. 45
40 - ulice Lázeňská, u domu č.o. 74
41 - křižovatka ulic Hálkova a Dělnická, u domu č.o. 19
42 - ulice Radiměřská, u domu č.o. 7   
43 - ulice Zahradní, u domu č.o. 16
44 - ulice Svitavská, u domu č.o. 6
45 - ulice Antonína Slavíčka, u domu č.o. 22
46 - ulice Františka Halase - zelená plocha mezi domy č.o. 12 a14
47 - ulice Nad Rybníkem, volný pozemek směrem k městským vilám
48 - křižovatka ulic Nad Rybníkem a Jana Wericha u domu č.o. 2
49 - křižovatka ulic Větrná a Na Vějíři, u domu č.o. 14
50 - ulice Svitavská, u domu č.o. 28
51 - ulice Kapitána Jaroše, u domu č.o. 37
52 - ulice Kapitána Jaroše, u domu č.o. 49A
53 - ulice Svitavská, u domu č.o. 38
54 - ulice Svitavská, u domu č.o. 40
55 - ulice Svitavská, u domu č.o. 54
56 - křižovatka ulic Svitavská a Pionýrská
57 - křižovatka ulic Svitavská a Údolní
58 - křižovatka ulic Kapitána Jaroše  a Údolní
59 - ulice Tichá, u domu č.o. 2
60 - náměstí Míru, horní část, mezi domem č.o. 92 a kostelem